Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Kadeti - vojni piloti
Priprema za letenje

Što je to priprema za letenje?

Priprema za letenje u najširem smislu predstavlja skup svih radnji, mjera i postupaka koje poduzima  pojedinac - letač i šire okružje uključeno u proces letenja sa ciljem stvaranja što povoljnijih uvjeta za letenje. Zbog širine pojma pripreme za letenje treba razlikovati pripreme tehničke službe, meteorološke službe, kontrole leta..., a za nas je najvažnija priprema koja se provodi u postrojbi za letenje, a provode ju letači, posebice kandidati za pilota.

Priprema za letenje sa stanovišta letača može biti opća i posebna.

Opća priprema

Opća priprema obuhvaća radnje i postupke koje izvršava letač da bi u opće mogao letjeti, izvršavati bilo koju letačku zadaću nevezano za vrijeme, mjesto ili sadržaj zadaće.

Obuhvaća:

 • održavanje psihofizičke kondicije,
 • stjecanje novih i proširivanje stečenih znanja vezanih za letenje.

Provodi se iz slijedećih razloga:

 • složenost djelatnosti,
 • tjelesnog umora i psihičkog zamora,
  • Primjer: prilikom izvođenja manevra sa opterećenjem - ubrzanjem od 2,5g (zaokret nagiba 60 stupnjeva), težina tijela postaje 2,5 puta veća, ali to se odnosi i na svaki organ. Tako je npr. specifična težina krvi također 2,5 puta veća, a to znači da srce treba uložiti 2,5 puta veću snagu kako bi osiguralo nesmetan optok krvi u tijelu. Suvremeni zrakoplovi izvršavaju akrobacije pri opterećenjima od +4 - +7g.
 • zahtjeva za dugovječnim obnašanjem djelatnosti, - kvalitete izvršavanja letačkih zadaća,
 • napretka nauke i tehnologije,
 • povećanje gustoće zračnog prometa,
 • raznolikosti vrsta letačkih zadaća koje izvršava ista osoba, - ekonomski razlozi,
 • opći društveni interesi...

Posebna priprema

Posebna priprema ima za cilj pripremiti letača za konkretnu letačku zadaću na određenom tipu zrakoplova i u sebi sadržava:

 • zemaljsku učionicu (tehnička učionica i primijenjena teorija prije početka letenja) - pripremu sa provoditeljima letačke obuke i
 • osobnu pripremu.

Dijelovi posebne pripreme:

 • Zemaljska učionica
 • Tehnička učionica
  • Daje znanja o temeljnim osobinama zrakoplova, njegovim sustavima, opremom, njihovom funkcioniranju i uporabi, te mjerama sigurnosti pri radu na zrakoplovu.
 • Primijenjena teorija prije početka letenja
  • Daje znanja o eksploataciji zrakoplova u normalnim i izvanrednim okolnostima, elementima tehnike pilotiranja i organizacije letenja.
 • Priprema sa provoditeljima letačke obuke
  • Sastoji se iz razrade zadaće, razigre leta, izvršne pripreme i analize leta.
 • Razrada zadaće
  • Tijekom razrade zadaće vrši se izdavanje zadaće za let, obrada elemenata leta vezanih za konkretnu zadaću, obradu redovitih i izvanrednih postupaka, određuje se način izvođenja leta i druga pitanja od važnosti za let. Provodi ju nastavnik letenja sa svojim učenicima.
 • Razigra leta
  • Objedinjuje sve elemente po redoslijedu i načinu izvođenja leta, vrši se demonstracija radnji i postupaka kroz kronološko vođenje kroz let, određuju se ključne točke leta i rješavaju određene supozicije te provjera spremnosti učenika za let. Provodi ju nastavnik letenja sa svojim učenicima putem razgovora na temelju postavljenih supozicija i pitanja.
 • Izvršna priprema
  • Obuhvaća izvršavanje svih neposrednih radnji prije odlaska na let kao i prijem najnovijih informacija bitnih za izvršenje zadaće (meteorološki podaci, podaci o zračnom prometu, izmjene u planu...).
 • Analiza leta
  • Provodi se nakon leta i sadrži kritiku nastavnika letenja o općem dojmu leta, te svakom elementu leta posebno. U prvom dijelu analizu leta odmah po slijetanju u glavnim crtama daje nastavnik letenja, potom analizu leta provodi sam učenik temeljem osobnih zapažanja i zapažanja od strane nastavnika, a na kraju se vrši detaljna analiza leta sa nastavnikom koja obuhvaća analizu cjelokupnog letačkog dana, detaljnu analizu leta od strane nastavnika i zapažanja učenika.

Osobna priprema

To je priprema koju učenik provodi sam, a rijetko sa drugim učenicima i predstavlja temelj kvalitetnog letenja. Bez potpune i kvalitetne osobne pripreme nema napretka u letačkoj obuci.

Osobnu pripremu treba provoditi kroz nekoliko faza, a to su:

 1. Stjecanje novih, proširivanje i utvrđivanje stečenih znanja,
  • provodi se za svaki let po elementima iz razrade zadaće. Ako je u pitanju novi element tehnike pilotiranja mora sadržavati: pojam, norme po kojima se izvodi, vizure(odnos prirodnog obzora i pilotskog prostora), tehniku izvođenja izraženu po fazama, raspored pomicanja pozornosti i karakteristične greške. Ako se pak radi o greškama, treba biti obuhvaćeno: način uočavanja greške, uzrok nastajanja, moguće posljedice, zaustavljanje već nastale greške i njezino potpuno ispravljanje.
 2. Shvaćanje zadaće narednog leta,
  • moramo razumjeti što je cilj narednog leta kao i spoznati standarde uspješnosti za svaki element (npr. usvojiti polijetanje, upoznati se sa prevučenim letom, uvježbati zaokrete...) kao i predvidjeti moguće uvjete u kojima će se let odvijati (osobine zone u kojoj letim, mogući vjetar, gustoću prometa...).
 3. Izrada tehničke dokumentacije za let,
  • obuhvaća izradu domaćih zadaća, potrebitih shema, pisanje pripreme u radnu bilježnicu pilota, kompletiranje podsjetnika... Sheme, skice... moraju biti pregledni i lako razumljivi, bez suvišnih detalja, ali operativni i čitki. Svaki pilot ih treba izraditi za sebe, a ne kopirati ili preuzimati od drugih. Ovaj dio osobne pripreme ne smije zauzimati previše vremena na štetu drugih dijelova pripreme.
 4. Usvajanje načina provođenja leta,
  • podrazumijeva precizno programiranje leta od polijetanja do slijetanja, ili čak od dolaska na zrakoplov do izlaska iz njega nakon leta. U sebi sadržava sve elemente prema redoslijedu izvođenja, metodičkoj podjeli uloga ( npr. nastavnik pokazuje lijevi penjući zaokret, zajedno izvodimo desni penjući zaokret, ja prevodim visinu 2000 fita...).
 5. Misaona vizualizacija leta,
  • ovaj dio pripreme zahtijeva visoku koncentraciju, a omogućuje nam proživljavanje cjelokupnog leta, ili samo pojedinog elementa u mislima. Provodi se po elementima koji su nam u zraku već pokazani, ili smo ih i sami izvodili, a za nove elemente treba koristiti i pomoćna nastavna sredstva zornog prikazivanja (slike, sheme, video zapise...). Metodu treba koristiti na način da svaki element zasebno, a potom let u cjelini „odletimo“ u mislima točno kako je planiran sa svim detaljima tehnike pilotiranja i rasporeda pomicanja pozornosti kao da stvarno letimo (imamo sliku u glavi kako element u pojedinoj fazi izvođenja izgleda, što radimo, što pokazuje instrument, kad ga gledamo...). Element vizualiziramo kako je definiran tehnikom pilotiranja, a potom prema opisanim ili učinjenim greškama. U slučaju preskakanja određene faze ili elementa rada treba vizualizaciju ponoviti od početka tako da se element ili cjelokupan let izvedu bez pogreške.
  • Što je stupanj usvojenosti elementa leta manji, broj ponavljanja vizualizacije treba biti veći.
 6. Misaona implementacija supozicija u let,
  • ova metoda pripremanja je vrlo bliska ili slična prethodnoj, ali se tijekom izvedbe nekog elementa zamišlja izvanredna okolnost i primjenjuje postupak predviđen za dotičnu situaciju (npr. tijekom režima penjanja i provjere brzine uočavamo ili se pali signalizacija niskog tlaka ulja. Mi nastavljamo voditi avion i paralelno poduzimamo korake za otklanjanje uočene neispravnosti. Održavam brzinu..., ispravljam nagib, provjeravam snagu..., okrećem avion prema...). Ovaj oblik pripreme dobro je raditi u paru gdje jedan učenik priča element tijekom njegovog izvođenja, drugi ga sluša i u nekom trenutku glasom upozori prvog na izvanredni događaj te prati njegovo postupanje.
 7. Osobna analiza leta kao polazište za slijedeću pripremu.
  • osobna analiza zahtijeva visok stupanj iskrenosti i samokritičnosti. Znači, nije dovoljno reći „da tu sam grešku napravio“, već treba i definirati uzrok nastajanja te greške, a iskrenost u tim okolnostima može biti presudna u brzini otklanjanja iste. Ovisno o uzrocima nastajanja greške treba pristupiti i njenom otklanjanju.

Rješavanje problema

Problem Rješenje
nedovoljno teorijsko znanje nauči
sporost u uočavanju vježbaj u pripremi
nejasnoće traži pomoć nastavnika
umor pravilnije organiziraj svoje vrijeme
osobni problem razgovaraj sa nastavnikom, psihologom, zapovjednikom

Zapamti:

Uči na zemlji – vježbaj u zraku!
Naučeno na zemlji za izvrstan – u zraku je često, jedva, dobar!