Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Knjižnica

Online katalog: http://k-hvu.zaki.com.hr
Pristup bazama podataka: http://baze.nsk.hr/
Digitalni repozitorij: https://repozitorij.vojni.unizg.hr/

Kontakt i radno vrijeme

Knjižnica Zagreb

Ilica 256 b, 10 000 Zagreb
tel. 01/37 86 645, 37 84 399, 37 86 083;
knjiznica.hvu.zagreb@morh.hr 

ponedjeljak - četvrtak 8:00 – 20:00
petak 8:00 – ­16:00
tijekom školskih praznika (srpanj, kolovoz) 8:00 – 16:00

Knjižnica Split

Zrinsko-frankopanska bb, 21 000 Split
tel. 021/354 416, 354 229, 354 226, 354 273, 354 627; 
knjiznica.hvu.split@morh.hr 

ponedjeljak – četvrtak 07:30 – 19:00
petak 7:30 – 15:30
tijekom školskih praznika (srpanj, kolovoz) 7:30 – 15:30

Knjižnica Zadar

Vojarna Zemunik (Donji), 23 000 Zadar
tel. 023/358 151; 
knjiznica.hvu.zadar@morh.hr

ponedjeljak – petak 07:00 – 15:00.

Misija

Knjižnice HVU-a "Dr. Franjo Tuđman" centar su knjižnično-informacijske djelatnosti na HVU-u "Dr. Franjo Tuđman" kao središnjoj vojno obrazovnoj ustanovi Oružanih snaga Republike Hrvatske.
Prema namjeni knjižničnog fonda, Knjižnice HVU-a su visokoškolske knjižnice čija je glavna uloga podupiranje obrazovnih potreba polaznika izobrazbi te razvoja nastavnih procesa i znanstveno-istraživačkog rada na HVU-u, kao i širenje vojnostručnih znanja, nacionalne i opće kulture svih djelatnika OSRH.
Prema sadržaju knjižničnog fonda, Knjižnice HVU-a su i jedine specijalne knjižnice na području RH koje okupljaju građu iz područja obrane i vojnih znanosti, odnosno polja Vojno-obrambenih i sigurnosno-obavještajnih znanosti i umijeća, što daje posebnu važnost njihovu djelovanju u široj društvenoj zajednici.

Djelatnost

Knjižnično-informacijska djelatnost obuhvaća izgradnju knjižničnog fonda, organizaciju zbirki u fizičkom i informacijskom smislu, čuvanje i zaštitu građe, pružanje informacijsko-referalnih usluga te brzog i jednostavnog pristupa informacijama na raznovrsnim medijima. Poslovanje Knjižnice obavlja se prema Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, pravilnicima, smjernicama i standardima knjižničarske struke te Uputi o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga Odsjeka knjižnica HVU “Dr. Franjo Tuđman”.

Organizacija

U okviru Odsjeka knjižnica djeluju tri knjižnice, svaka sa svojim specifičnim knjižničnim  fondom koji tematski slijedi podjelu rodova vojnih snaga: 
Knjižnica Zagreb – građa iz područja kopnene vojske, 
Knjižnica Split – građa iz područja mornarice te 
Knjižnica Zadar – građa iz područja zrakoplovstva i protuzračne obrane.
U sklopu knjižnica postoje studijske čitaonice opremljene računalima i s pristupom internetu.

 

Knjižnični fond

Knjižnice HVU-a posjeduju oko 82 000 naslova, odnosno oko 300 000 jedinica knjižnične građe.
Najzanimljiviji i temeljni dio fonda čini zbirka Vojna vještina koja sadrži naslove iz područja filozofije i sociologije rata, obrambene politike, strategije, taktike, ratnih operacija, vojne izobrazbe, vojne tehnike, pješaštva, mornarice i zrakoplovstva te vojne povijesti. Zbika sadrži priručnike, pravilnike, upute, tehničku dokumentaciju, skripta, lekcije, udžbenike za kadete te završne radove polaznika svih razina izobrazbi HVU-a.
Posebna pažnja polaže se izgradnji zbirke Domovinski rat.
Uz građu iz područja obrane i vojnih znanosti razvija se i općeznanstveni, referentni fond (enciklopedije, leksikoni, rječnici, atlasi itd.), digitalna zbirka (oko 400 CD-a različite tematike), zbirka časopisa (civilne i vojne tematike) te zbirka književnosti (beletristika - oko 5000 naslova).

Pretraživanje fondova

U najvećem dijelu Knjižnica omogućen je slobodan pristup građi koja je organizirana prema sustavu Univerzalne decimalne klasifikacije. Pretraživati se može u abecednom katalogu u tradicionalnom kartičnom obliku, popisu građe u elektroničkom obliku i sustavu za e-učenje HVU-a Iliasu. 

U školskoj godini 2014./2015. u Knjižnice je uvoedena programska podrška za knjižnično poslovanje ZaKi te elektronički katalog postaje dostupan i na mreži: http://k-hvu.zaki.com.hr . 

Pristup najvažnijim svjetskim bazama podataka za kadete, profesore i znanstvenike HVU-a omogućen je preko adrese Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu http://baze.nsk.hr/  i udaljenog pristupa sa AAI@EduHr identiteta.

Digitalni repozitorij HVU-a "Dr. Franjo Tuđman" koji sadrži završne i diplomske radove kadeta te znanstvene i stručne radove djelatnika HVU-a u različitim formatima, od 2019. godine dostupan je u Dabru na adresi https://repozitorij.vojni.unizg.hr/

Članstvo

Članstvo u Knjižnici stječe se upisom u Knjižnicu. Članom može postati svaki polaznik izobrazbi na HVU-u, kadet, te djelatnik OSRH i MORH-a uz predočenje vojne iskaznice.

Način posudbe

Član Knjižnice može odjedanput posuditi ukupno šest naslova knjižnične građe, od čega najviše tri naslova istovrsne građe. Iznimno, uz odobrenje informacijske službe Knjižnice, a ovisno o specifičnostima fonda, moguća je posudba i više od tri naslova istovrsne građe.

Rokovi posudbe

  • knjižna građa, jezični i informatički tečajevi 30 dana
  • audiovizualna i elektronička građa te časopisi 7 dana.

Časopisi, arhivska i referentna građa, diplomski radovi, standardi te publikacije koje Knjižnica posjeduje samo u jednom primjerku koriste se isključivo u Knjižnici (čitaonica).
Klasificirane (nacionalne i NATO-ove) publikacije koriste se u skladu s propisima o tajnosti podataka i uz odobrenje nadležnih osoba. 

Radi zaštite knjižnične građe, Knjižnica ima pravo ograničiti posudbu izvan Knjižnice i građe koja nije posebno navedena.
Korisnik snosi odgovornost za oštećenu ili izgubljenu građu.