Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
O djelatniku
izv. prof. dr. sc. Rinaldo Paar
Zvanje:izvanredni profesor
Funkcija:Pročelnik Katedre za inženjersku geodeziju na Geodetskom fakultetu
Telefon:01/4639371
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: http://www.geof.unizg.hr/mod/page/view.php?id=33
URL službenih stranica na Webu: http://www2.geof.unizg.hr/~rpaar/
Ustanova: Geodetski fakultet_Vojni
Godina diplomiranja:2000.
Godina magistriranja:2006.
Godina doktoriranja:2010.

Nastava

preddiplomski

Životopis

Rođen sam 05. svibnja 1975. godine u Brežicama, Republika Slovenija. Odrastao sam i živim u Samoboru. Oženjen sam i otac dvoje djece.

Školovanje sam započeo 1981. godine u osnovnoj školi "Janko Mišić" u Samoboru. Godine 1989. upisao sam se u gimnaziju "Antuna Gustava Matoša" u Samoboru, prirodoslovno-matematički smjer. Na osnovi odličnog uspjeha tijekom cijelog srednjoškolskog obrazovanja i završnog rada oslobođen sam polaganja ostalih dijelova završnog ispita-mature i stekao sam srednju školsku spremu, profil: prirodoslovno-matematički tehničar.

Na Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao sam se 1993. godine. Tijekom studiranja sudjelovao sam u radu na nekoliko geodetskih projekata i GPS kampanja. Dvije godine obavljao sam demonstraturu iz kolegija Katastar nekretnina kod prof. dr. sc. Miodraga Roića, 1998. godine sudjelovao sam na studentskoj praksi organiziranoj od strane fakulteta, na čijim sam osnovama izradio diplomski rad pod naslovom: Multimedijalna prezentacija geodetskih radova pod mentorstvom prof. dr. sc. Miodraga Roića. Diplomirao sam 28. travnja 2000. godine sa ocjenom izvrstan. 30. srpnja 2001. završio sam odsluženje vojnog roka. Tijekom služenja vojnog roka pohađao sam školu za pričuvne časnike RH te stekao čin pričuvnog natporučnika RH. Magistrirao sam 03. ožujka 2006. godine obranivši magistarski rad pod nazivom Uspostava geodetske osnove za posebne namjene. Mentorica magistarskog rada bila je prof. dr. sc. Gorana Novaković, a komentor prof. dr. sc. Zdravko Kapović. Doktorsku disertaciju pod naslovom Geoprostorne baze podataka objekata u sustavu gospodarenja autocestama Republike Hrvatske obranio sam 29. lipnja 2010. godine na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Mentor disertacije bio je prof. dr. sc. Zdravko Kapović.

Prije odlaska na odsluženje vojnog roka radio sam na poslovima iz područja inženjerske geodezije u geodetskom birou "ING Z" d.o.o., u Samoboru. 01. listopada 2001. godine izabran sam za mlađeg asistenta na Geodetskom fakultetu u Zavodu za inženjersku geodeziju i upravljanje prostornim informacijama. Temeljem Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03), izabran sam 01. prosinca 2003. godine za asistenta u Zavodu za inženjersku geodeziju i upravljanje prostornim informacijama. Nakon obrane doktorske disertacije, 01. srpnja 2010. godine izabran sam u suradničko zvanje viši asistent u Zavodu za primijenjenu geodeziju, Katedri za inženjersku geodeziju. 01. listopada 2013. godine izabran sam u nastavno-znanstveno zvanje docent u Zavodu za primijenjenu geodeziju, Katedri za inženjersku geodeziju.

Od imenovanja mlađim asistentom do danas organizirao sam i obavljao vježbe iz slijedećih kolegija: Inženjerska geodezija I, Inženjerska geodezija II, Inženjerska geodezija III, Pomaci i deformacije, Geodezija u zaštiti okoliša, Organizacija geodetskih radova, Inženjerska geodetska osnova, Inženjerska geodezija te Inženjerska geodezija u graditeljstvu. U akademskoj godini 2005/06, 2006/07 držao sam predavanja iz kolegija Inženjerska geodezija II, a u akademskoj godini 2010/11 i 2012/13 držao sam predavanja iz kolegija Inženjerska geodezija pod stručnim nadzorom prof. dr. sc. Zdravka Kapovića. Bio sam jedan od voditelja stručnih praksi studenata JARUN 2001. u Zagrebu, Stari Grad - FAROS 2002. i Stari Grad - FAROS 2003. na otoku Hvaru. Od siječnja 2013. godine predsjednik sam Povjerenstva za stručno usavršavanje Geodetskog fakulteta.

Kao autor i koautor objavio sam 26 znanstvena i stručna rada u domaćim i stranim časopisima te zbornicima radova, pet vijesti te izradio 41 stručni elaborat. Bio sam voditelj prilikom izrade 25 diplomskih radova. Sudjelovao sam kao suradnik na izradi 2 znanstvena projekta. Vrlo uspješno radim na stručnim projektima od kojih se izdvaja 250-tak probnih ispitivanja mostova i ostalih građevinskih konstrukcija, izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izrada parcelacijskih elaborata, elaborata tehničke reambulacije i elaborata usklađenja, a u svrhu izgradnje naselja, sveučilišnog kampusa Borongaj i rješavanja imovinsko pravnih odnosa, te uspostave geodetskih osnova za izgradnju mostova i tunela. Jedan sam od autora Studije stanja imovinskopravnog statusa nekretnina članica Sveučilišta u Zagrebu, a bio sam angažiran i kao sudski vještak od strane fakulteta za potrebe geodetskog vještačenja. Član sam radne skupine Sveučilišta u Zagrebu za rješavanje imovinsko pravnih odnosa i geodetskih poslova Sveučilišnog kampusa Borongaj.

Član sam Udruge geodeta grada Zagreba i Hrvatskoga geodetskoga društva te Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije. Tečno se služim engleskim jezikom u govoru i pismu.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.